Senior management

 • Peng Zhong

   

  President

 • Ai Yang

   

  Vice President

 • Li Jungang

   

  Vice President

 • Gu Zhonghui

   

  Vice President

 • Huang Min

  Executive Director

  Vice President

 • Shi Yongkun

   

  CRO

 • Feng Qian

   

  CFO

 • Liu Yi

   

  Secretary of the Board